اخبار سايت اصلي
1399/03/21
  • اهداي خون کارکنان بانک تجارت

    جمعي از کارکنان سرپرستي بانک تجارت در روز سه شنبه در اين مرکز خون اهدا نمودند.
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان:  رئيس و معاون و جمعي از کارکنان سرپرستي بانک تجارت روز سه شنبه با حضور در مرکز انتقال خون براي اهداي زندگي به بيماران نيازمند خون اهدا نمودند.