اخبار سايت اصلي
1398/02/16
  • اهداي خون جمعي از كاركنان بيمارستان بهشتي

    اهداي خون جمعي از كاركنان بيمارستان بهشتي
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: اهداي خون جمعي از کارکنان بيمارستان شهيد بهشتي جهت کمک به بيماران نيازمند.