• پذيره نويسي اهداکنندگان سلول هاي بنيادي
  • به آگاهي مي رساند از تاريخ 95/10/11 پذيره نويسي اهداکنندگان سلول هاي بنيادي در روز هاي شنبه و يکشنبه هر هفته در شيفت صبح انجام مي گردد.