• برنامه تيم هاي سيار در شهرستانها
  • سازمان انتقال خون استان همدان جهت رفاه حال همشهريان عزيز در هر ماه اقدام به برگزاري تيم سيار خونگيري در شهرستانها مي نمايد که بصورت ماهيانه و ثابت در روزهاي ذکر شده از ساعت 9 صبح الي 13 در مراکز خونگيري شهرستانها پذيراي داوطلبين اهداي خون مي باشد. در صورت تعطيل بودن تاريخهاي مذکور تيم سيار در فرداي آن روز برگزار مي گردد.

    در هنگام مراجع براي اهداي خون، به همراه داشتن کارت ملي الزامي است.

    پنجم و بيستم هرماه مرکز خونگيري تويسرکان

    شانزدهم و سي ام هر ماه مرکز خونگيري نهاوند