• عضويت اهداکنندگان سلولهاي بنيادي
 • هر ساله هزاران نفر به سرطان خون يا ساير بيماريهاي خوني وخيم مبتلا مي شوند که پيوند سلولهاي بنيادي خون ساز تنها درمان موثر در بسياري از اين بيماريها است. با توجه به اينکه دهنده و گيرنده پيوند بايد از نظر خوني و بافتي باهم سازگار باشند در بسياري از موارد فرد مناسب در بين خويشاوندان بيمار يافت نمي شود. لذا با در نظر گرفتن روحيه انسان دوستانه در بين هموطنان ايراني، شما نيز مي توانيد در صورت تمايل به اهداي سلولهاي بنيادي در اين مرکز عضو شده و ما را در پيشبرد اهداف انسان دوستانه ياري نماييد.

        شرايط اهداي سلول هاي بنيادي:

        1- سن 18 تا 50 سال

        2- عدم وجود بيماريهاي زمينه اي مثل بيماريهاي خوني،  قلبي، کليوي، کبدي و ...

        3- عدم ابتلا به بيماريهاي عفوني قابل انتقال از طرق پيوند مانند هپاتيت و ايدز

        4- عدم اعتياد به مواد مخدر تزريقي، خوراکي و استنشاقي

   در صورت تمايل به اهداي سلولهاي بنيادي خونساز، مي توانيد به واحد جذب اهداکنندگان سازمان انتقال خون استان همدان مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکميل نماييد.