• فعاليتهاي پژوهشي
  • فعاليتهاي پژوهشي:

    1-      کميته پژوهشي سازمان انتقال خون همدان

    2-      کميته مشترک پژوهشي سازمان انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکي همدان

    3-      همکاري در اجراي طرح هاي پژوهشي درون سازماني و پايان نامه هاي دانشجويي

    (( بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده ازستاد مرکزي تمامي درخواست هاي طرح هاي تحقيقاتي مشترک , هرگونه استفاده از نمونه خون اهدا کنندگان , مواد يا تجهيزات سازمان و يا تکميل هر نوع پرسشنامه بايد با مجوز حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان انتقال خون ايران صورت پذيرد.))