• آموزش هاي برون سازماني:
 • آموزش هاي برون سازماني:

  1-    آموزش يک روزه اصول طب انتقال خون به دانشجويان پزشکي , پرستاري, مامايي و علوم آزمايشگاهي دانشگاه هاي علوم پزشکي و آزاد همدان

  2-      برگزاري سمينار يک روزه طب انتقال خون به صورت هر 2 سال يکبار با امتياز بازآموزي از سال 1385

  3-      اجراي کنفرانس هاي اصول طب انتقال خون ويژه کارکنان مراکز درماني استان

  4-      آموزش رابطين و حاملين بانک خون بيمارستانها و مراکز درماني استان

  5-      آموزش کارآموزان داوطلب هلال احمر

  6-      تهيه و چاپ پوستر ,کتابچه و بروشور آموزشي جهت بهره برداري پرسنل مراکز درماني