• ساير پايگاهها
  • پايگاه انتقال خون شهرستان ملاير:

    اين پايگاه در ساختماني بامساحتي حدود 400 متر مربع دردو طبقه در مرکز شهري فخريه احداث شده و از سال 1388 مشغول فعاليت مي باشد. اين پايگاه خون و فراورده هاي خوني مورد نياز شهرستانهاي ملاير و نهاوند را تامين مي کند.