• آموزشهاي درون سازماني
 • New Page 1

  آموزشهاي درون سازماني :

  1-      برگزاري برنامه هاي بازآموزي و آموزشهاي مهارت جهت کارکنان سازمان

  2-      اجراي پودمان هاي تخصصي آموزشي جهت پرسنل فني

  اين سازمان از سال 1358 مجوز اجراي مستقل پودمانهاي آموزشي کد دار را کسب نموده است .

  3-      هماهنگي و معرفي نيروهاي سازمان جهت شرکت در دوره هاي آموزشي برگزار شده در ستاد مرکزي و دفتر آموزش و پژوهش استانداري

  4-      برگزاري مستمر ژورنال کلاب

  5-      تهيه و تکميل شناسنامه آموزشي جهت تمامي کارکنان سازمان