• انواع اهدا کنندگان
 • New Page 1

  انواع اهدا گنندگان:

       الف ) اهدا کنندگان خون:

  1-      اهدا کنندگان بار اول : فردي که اولين بار براي اهداي خون مراجعه کرده و سابقه هيچ گونه اهداي خوني ندارد.

  2-      اهدا کنندگان با سابقه : فردي که سابقه اهداي خون را دارد ولي از آخرين باري که اهدا خون نموده بيش از يکسال مي گذرد.

  3-     اهدا کننده مستمر : فردي که حداقل سالي 2 بار اهداي خون دارد و حداکثر سالي 4 بار براي آقايان و 3 بار براي خانمها

   

        ب) اهداکنندگان پلاکت :

              -  اهدا کننده به جاي خون کامل تنها پلاکت هاي خود را اهدا مي کند. اهدا پلاکت مي تواند دوبار در هفته و تا 24 بار در سال انجام شود.

   

         پ) اهداکننده هاي سلول هاي بنيادي خون ساز:

           - شرايط عضويت در مرکز پذيرش اهداکنندگان سلول هاي بنيادي خون ساز را دارند و سلول هاي بنيادي را اهدا مي نمايند.