• آزمايشگاه ها
 •  

  آزمايشگاه ها:

  آزمايشگاه سرولوژي :

  تعيين گروه خوني به روش سل تايپ : براساس وجود آنتي ژن هاي گروه خوني گلبول هاي قرمز توسط آنتي باديهاي مشخص A,B که بصورت تجاري تهيه گرديده صورت مي پذيرد

  تعيين گروه خوني به روش بک تايپ: براساس وجود آنتي باديهاي A,B در سرم خون توسط  A cell و B cell

  RPR : آزمايش غربالگري سيفليس

   

  آزمايشگاه الايزا

  براي اطمينان از سلامتي خونهاي اهدا شده، هر واحد خون اهدا شده علاوه بر تعيين گروه و تعيين آنتي بادي، از نظر عفونت هاي مهم منتقله از طريق خون و فراورده هاي خوني شامل:

  هپاتيت B

  هپاتيت C

  ويروس HIV

  نيز غربالگري مي شود . آزمايشات با دستگاه هاي اتوماسيون Davinchi  و Tecan انجام مي شوند. روش غربالگري روش الايزا است اگر آزمايش مثبت گزارش شود در هر حال خون اهدايي مصرف نخواهد شد ولي براي تاييد آن، آزمايشات تاييدي انجام مي گيرد.

   

  آزمايشگاه کنترل کيفي

  انجام آزمايشات cord/pilot تستهاي غربالگري الايزا

  انجام تست تاييدي براي نمونه هاي مثبت مکرر در غربالگري الايزا

  انجام کنترل کيفي 1% فرآورده هاي توليدي  بصورت ماهانه

  ارزيابي اعتبار تمامي تست هاي غربالگري بصورت روزانه

  کنترل کيفي خون و فراورده هاي آن که به علل کيفي ازمراکز مصرف آن عودت داده شده است

  انجام فرايند هاي استريليتي

  نظارت کيفي بر  مستندات ضايعات- ذخيره سازي کيت ها لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي صحت انجام فرايند ها در واحد هاي فني - کاليبراسيون تجهيزات انجام صحيح الگوريتم آزمايشات غربالگري

  بازرسي از همه واحد هاي فني در مرکز و پايگاه هاي اقماري

  پيگيري در خصوص انجام نمونه هاي کنترل کيفي خارجي دريافتي از ستاد مرکزي