• محصولات
 • خون کامل (WB)

  يک واحد خون کامل داراي حجم تقريبي 450 ميلي ليتر مي باشد

  دماي نگهداري 2-6 درجه سانتي گراد

  مدت زمان ذخيره سازي 35 روز

  کاربرد : افزايش ظرفيت حمل اکسيژن و افزايش حجم خون

   

  گلبول قرمز متراکم (BCR) 

  پس از جدا سازي 300- 250 ميلي ليتر پلاسما از خون کامل تهيه مي شود

  داراي حجم 300- 200 ميلي ليتر خون

  دماي نگهداري 2-6 درجه سانتي گراد

  مدت زمان ذخيره سازي 35 روز

  کاربرد : درمان کم خوني در بيماراني که حجم خون طبيعي داشته و فقط نياز به افزايش ظرفيت حمل اکسيژن و توده گلبول قرمز دارند

   

  گلبول قرمز کم لکوسيت (LR RBC)

  کاهش لکوسيت بوسيله فيلتراسيون در هر واحد خون قبل از ذخيره سازي انجام مي شود

  دماي نگهداري 2-6 درجه سانتي گراد

  مدت زمان ذخيره سازي 35 روز

  کاربرد: پيشگيري از آلوايمونيزاسيون و واکنش هاي تب زاي غير همولميتيک و افراد با شرايط CMV نگاتيو نيازمند خون

   

  گلبول قرمز شسته شده (washed RBC)

  از شستشوي گلبول قرمز متراکم با نرمال سالين تهيه مي شود

  داراي حجم 340- 220 ميلي ليتر

  دماي نگهداري 2-6 درجه سانتي گراد

  مدت زمان ذخيره سازي 24 ساعت

  کاربرد: پيشگيري از واکنش هاي شديد آلرژيک

   

  پلاکت کنسانتره (PLT)

  از طريق سانتريفيوژ کردن خون کامل تهيه مي شود

  داراي حجم 70- 40 ميلي ليتر

  شرايط نگهداري در دماي 20 24 درجه سانتي گراد

  مدت زمان ذخيرسازي 3 روز بعد از توليد

  کاربرد : جهت بيماران مبتلا به اختلالات کمي و کيفي پلاکت

   

  پلاسما (FFP)

  بوسيله جداسازي از خون کامل و منجمد کردن پلاسما در عرض 8 ساعت پس از خون گيري تهيه مي شود

  داراي حجم 150 295ميلي ليتر

  دماي نگهداري 25-درجه سانتي گراد و سردتر

  مدت زمان ذخيره سازي 2 سال

  کاربرد : در بيماران داراي خونريزي و کمبود فاکتورهاي انعقادي متعدد مسموميت وارفاين

   

  کرايو پرسيپيتيت (CP)

  منبع تغليظ يافته اي از پروتئينهاي مشخص پلاسمايي که با ذوب  کردن پلاسما در دماي 1-6 درجه سانتي گراد تهيه شده و سپس رسوب حاصله در حجم معين از پلاسما  منجمد مي گردد.

  داراي حجم 10- 40ميلي ليتر

  حاوي فاکتور VIII, XIII, VWF و فيبرينوژن

  دماي نگهداري  25- درجه سانتي گراد و سردتر

  مدت زمان ذخيره سازي2 سال

  کاربرد : درمان کمبود فيبرينوژن و فاکتور سيزده انعقادي در تهيه چسب فيبرين در درمان بيماري هموفيلي A و خون ويلبراند در صورتيکه محلول هاي کنسانتره انعقادي موجود نباشد.

   

  گلبول قرمز متراکم(مخصوص اطفال)

  از سه کيسه متصل بهم تشکيل شده است حجم هر کيسه حدود  100 CC است.

  کاربرد : کاهش Doner exposure  و کاهش Residual Risk

   

   پلاکت فرزيس:

  توسط ست استريل و با استفاده از دستگاه آفرزيس از خون اهدا کننده جدا مي شود.

  دماي نگهداري 20 تا 24 سانتي گراد

  مدت زمان ذخيره سازي سه روز بعداز توليد

  کاربرد: جهت بيماران مبتلا به اختلالات کمي و کيفي پلاکت و بيماراني که به پلاکت خون کامل پاسخ نمي دهند يا داراي مقاومت پلاکتي هستند